123
Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Thứ Sáu, 20/09/2013, 06:50 [GMT+7]
In bài này
.

Chỉ thị số 20/CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, nêu rõ: Chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em (CS,GD & BVTE) là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động để mọi người dân thấy được tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác CS,GD & BVTE. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về CS,GD & BVTE theo hướng mở rộng chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em thuộc gia đình nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Theo khảo sát của Sở Lao động-Thương binh-Xã hội, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  có gần 232.000 trẻ em, trong đó có 23.581 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, công tác CS,GD & BVTE trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng: Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội về công tác CS,GD & BVTE có sự chuyển biến tích cực. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các đơn vị kinh tế, các địa phương...đã tích cực tham gia CS,GD & BVTE; mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả. Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai thực hiện như: trao học bổng tiếp sức đến trường; cấp thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ phẫu thuật tim, phẫu thuật chỉnh hình miễn phí…Thông qua các hoạt động này, đã có hơn 5.000 lượt trẻ em ở tỉnh đã được khám sàn lọc và hơn 1000 em được phẫu thuật các bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là phẫu thuật cho 114 trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Các mục tiêu vì trẻ em cũng đã được lồng ghép với các chương trình xã hội khác đã góp phần giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác CS,GD & BVTE. Tổ chức bộ máy làm công tác CS,GD & BVTE cấp huyện, cấp xã còn thiếu; cơ sở vật chất ở tuyến huyện và xã vẫn còn bất cập. Ngân sách nhà nước dành cho công tác BVCS&GDTE tuy có tăng nhưng so với yêu cầu vẫn chưa đáp ứng, nhất là cấp huyện. Nạn bạo hành, mất bình đẳng giới, tai nạn thương tích đối với trẻ em vẫn còn xảy ra. Sân chơi cho trẻ em còn ít và thiếu đồng bộ. Chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn chưa cao; nguồn lực đầu tư cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt còn hạn chế…

Để làm tốt hơn nữa công tác CS,GD & BVTE theo tinh thần Chỉ thị số 20 của Bộ Chính trị, thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tầm quan trọng và tính cấp bách của công tác CS,GD & BVTE; thể chế hóa các chính sách của Nhà nước vào tình hình cụ thể của địa phương, đẩy mạnh xã hội hóa công tác CS,GD & BVTE. Đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác CS,GD & BVTE; phát huy vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp của UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác này theo phương châm tất cả tập trung cho mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền của trẻ em; từng bước giảm khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống giữa các nhóm trẻ em và trẻ em giữa thành thị và nông thôn; nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

THANH PHONG

;
.