123
Ký kết chương trình phối hợp thi đua - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH VÀ SỞ NÔNG NGHIỆP-PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ký kết chương trình phối hợp thi đua

Thứ Sáu, 18/09/2020, 19:54 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 18/9, LĐLĐ tỉnh và Sở NN-PTNT đã ký kết chương trình phối hợp về việc đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa NN-PTNT giai đoạn 2020-2030.

Theo nội dung ký kết, hai bên tập trung phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ CNVCLĐ và nông dân trong việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; tăng cường năng lực của hệ thống khuyến nông, khuyến ngư, thú y, bảo vệ thực vật và các dịch vụ khác; tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, đào tạo lại, chuyển đổi nghề, chuyển giao công nghệ, nhận thức, kỹ năng lao động, sản xuất cho nông dân; tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”...

Sở NN-PTNT tạo điều kiện, khuyến khích, thu hút CNVCLĐ trong ngành tham gia đề xuất các ý tưởng, nghiên cứu đề tài, triển khai thực hiện các sáng kiến, mô hình, giải pháp hữu ích. Qua đó, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực NN-PTNT; đề xuất những mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu và nội dung thi đua cụ thể cho các ngành liên quan để phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa NN-PTNT, gắn với xây dựng nông thôn mới; thông tin về các sản phẩm nông nghiệp sạch, chất lượng cao, nhất là các sản phẩm của địa phương đến CNVCLĐ.

NHÃ UYÊN

;
.